Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
alkor
7675 712e 500
Reposted fromdeccan deccan viaikari ikari
alkor
Reposted fromDevikitsu Devikitsu vialexi lexi
alkor
4331 78d9 500
alkor
Reposted fromFlau Flau viaikari ikari
alkor
Reposted fromkilly killy viatomash tomash
alkor
Reposted fromthe-one the-one viaabl abl
alkor
8440 795c 500
Reposted fromkatsiu katsiu viadarthsadic darthsadic
alkor
alkor
Southern Alps, South Island, New Zealand. Photo by Rachel Stewart
Reposted fromcorvax corvax viaDeMonstra DeMonstra
alkor
7419 c4d8
Reposted fromrawecka rawecka viaellijah ellijah
alkor
5120 a3d5 500
Halina Poświatowska "opowieści dla przyjaciela"
Reposted fromsecretoflife secretoflife viapoezja poezja
1884 a773
Reposted fromsugikinator sugikinator viakogs kogs
alkor
3464 94dc
Reposted fromFavCartoons FavCartoons viadarthsadic darthsadic
alkor
1579 982b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadarthsadic darthsadic
alkor
8015 348f 500
Reposted fromexistential existential viadarthsadic darthsadic
alkor
Reposted fromFlau Flau viaikari ikari
alkor
Reposted fromFlau Flau viaikari ikari
alkor
6272 9fd3
"Top of the lake"
alkor
9983 b198
Reposted fromscorpix scorpix viaAlwaysMe AlwaysMe
alkor
Śmierci Tuwima towarzyszyła anegdota. W kieszeni garnituru poety znaleziono serwetkę z którejś z zakopiańskich knajp z nagryzmolonym zdaniem: "Ze względów oszczędnościowych polecam zgasić światłość wiekuistą, która mi może świecić".
— Mariusz Urbanek, Tuwim. Wylękniony bluźnierca
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaAlwaysMe AlwaysMe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl